تلاش دستگاه های اجرایی قم برای آگاهی بخشی عمومی کرونایی