فاز سوم طرح واکسناسیون طیور روستایی استان قم آغاز شد