مهم ترین رسالت دانشجو، تلاش بی وقفه در مسیر تولید علم است