بانوی نویسنده قمی بر ضرورت ترویج فرهنگ قناعت در جامعه به کمک ابزارهای هنری و رسانه ای تأکید کرد.


بانوی نویسنده قمی بر ضرورت ترویج فرهنگ قناعت در جامعه به کمک ابزارهای هنری و رسانه ای تأکید کرد.