آزادیخواه: عذر نداشتن اختیار از رئیس جمهور قابل پذیرش نیست