ایتنا - ابزارهای پیشرفته و هم راستایی‌های کیهانی مناسب به ستاره‌شناسان این امکان را داده است تا محل زایش و تولد برخی از قدیمی‌ترین کهکشان‌های عالم را مشاهده کنند.


شهرکریمه – ابزارهای پیشرفته و هم راستایی‌های کیهانی مناسب به ستاره‌شناسان این امکان را داده است تا محل زایش و تولد برخی از قدیمی‌ترین کهکشان‌های عالم را مشاهده کنند.منبع