برای نخستین با حضور نمایندگان انجمن حفاظت از اسب کاسپین تعداد ۴۰ راس اسب کاسپین در استان کرمان شناسایی و برای ثبت بین‌المللی معرفی شد.


برای نخستین با حضور نمایندگان انجمن حفاظت از اسب کاسپین تعداد ۴۰ راس اسب کاسپین در استان کرمان شناسایی و برای ثبت بین‌المللی معرفی شد.منبع
info@yjc.news