آقامحمدی: حتی رفسنجانی هم نمی‌گفت اختیارات لازم را ندارد