حضرت آیت‎الله جوادی آملی، گفت: کسی که دین، نظام و انقلاب را نمی‎بیند و بیگانه را می‎بیند؛ این فرد کور ظاهری نیست، او حق را نمی‎بیند و باطل را می‎بیند، در قیامت نیز خداوند همین رفتار را با او خواهد داشت. به گزارش شهرکریمه، حضرت آیت‎الله عبدالله جوادی آملی، در درس خارج تفسیر خود در مسجد […]

حضرت آیت‎الله جوادی آملی، گفت: کسی که دین، نظام و انقلاب را نمی‎بیند و بیگانه را می‎بیند؛ این فرد کور ظاهری نیست، او حق را نمی‎بیند و باطل را می‎بیند، در قیامت نیز خداوند همین رفتار را با او خواهد داشت.

به گزارش شهرکریمه، حضرت آیتالله عبدالله جوادی آملی، در درس خارج تفسیر خود در مسجد اعظم در تفسیر آیات ابتدایی سوره مبارکه طور گفت: نقشه و مهندسی چهاردیواری بودن کعبه و چهاردیواری بودن بیت معمور و چهارگوشه و ضلع داشتن عرش برای اسما و صفات چهارگانه و عرش است که مهندسی عالم را بر عهده دارد و به همین دلیل کعبه و بیت معمور و عرش چهارگوشه است، «سبحانالله، والحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر»، چون مبنای دین این چهار کلمه است، توحید خدا و تکبیر و نزاهت و حمد خداوند است، عالم روی این عناصر چهارگانه وابسته است، اگر عرش چهارگوشه دارد برای اینکه اوصاف کلی ذات اقدس اله چهار عنصر است، جهان روی توحید، تکبیر و تسبیح و تهلیل تکیه کرده است.

وی افزود: صدر این سوره نظیر سوره مبارکه ذاریات درباره تهدید کفار است و بعد هم تبشیر متقیان را ذکر میکند، اینجا اول عذاب کفار را ذکر میکند و بعد هم نعمت بهشتیها را در آیه 17 ذکر میکند، بخش اول این آیه درباره تعذیب مکذبان است، سوگندهایی خورد و فرمود به خدا سوگند که عذاب خداوند واقع میشود، هیچ چیزی نمیتواند جلوی عذاب الهی را بگیرد، همه بنده و فرمانبر خداوند هستند، هر چه هستند سپاه و ستاد الهی هستند، فرض ندارد که ذات اقدس اله چیزی را ارائه کند و مانعی در نفوذ اراده ذات اقدس اله باشد، نه در حدوث و نه در بقا،‌ همه سربازان الهی هستند.

مفسر برجسته قرآن کریم ادامه داد: کی این عذاب اتفاق میافتد؟ میفرماید روزی که شما صحنههای عذاب را میبیند، آسمانها و  زمین برچیده شده است، کوههای سنگینی و استقامت و ستبری خودش را از دست میدهد، اما اینکه کوهها حرکت میکند و آن از اول هیچ بوده است، پیامبر اکرم(ص) فرمود مردم نیام هستند و وقتی بیدار شدند میفهمند که خبری نیست و چیزی نیست،‌ وقتی انسان بیدار شد میبیند که خبری نیست، برخیها که اکنون بیدارند عالم را اینگونه میبینند، صحرای محشر واقعیتی است که لاریب فیه است، نه انسان در آن خلاف میگوید و نه خلاف میبیند، آن روز هیچ ستمی نیست.

بازی همه نیازهای انسان را تأمین نمیکند

وی با اشاره به اینکه اگر کسی نور را به همراه خودش نبرد آنجا دیگر نوری وجود ندارد، اظهار کرد: آن روز هر کسی برای خودش نور میبرد، فرمود اگر ما بخواهیم، آبروی کسی را حفظ کند، طرزی محاسبه او را انجام میدهد که بغلدستیاش هم نمیفهمد، در آن روز وای به حال کسی که آیات الهی را در دنیا تکذیب کرده است، مکذبان کسانی هستند که مشغول گفتن و خندیدن و مسخره کردن و با آبروی یکدیگر بازی کردن هستند، کارشان لعب و بازی است، لعب و بازی هم هیچگاه انسان را سیر نمیکند چون اصلش لعاب است که به معنای آب دهان است که آب دهان هم هیچگاه انسان را سیر نمیکند، بعد هم خسته میشود و میبیند که نیرو را از دست داده است و چیزی به دست نیاورده است و به دنبال بازی بوده است.

حضرت آیتالله جوادی آملی با تأکید بر اینکه انسان با بازی تأمین نمیشود، ابراز کرد: اگر کسی بخواهد با بازی زندگی را بگذارند همیشه کم میآورد و کم آورده است، آدم تشنه را با لعاب نمیشود سیراب کرد، انسان با بازی یک گمشدهای دارد، میبیند خسته شده و چیزی به دست نیاورده ولی بعد میبیند که دانشجو شد و چیزی کسب کرد، ممکن است کمتر هم تلاش کنند اما رهاوردی دارد و در روح و ریحان است، اگر کسی دنیا را به بازی گرفت و او را به بازی گرفتند همیشه کم آورده است و کم میآورد، عدهای با کوثر سیراب میشوند اما عدهای میخواهند با لعاب دهان خود، خود را سیراب کنند، همینهایی که در قیامت کور محشور میشوند میگویند خدایا ما بینا و شنوا شدیم.

وی خاطرنشان کرد: برخیها به خداوند میگویند که چرا من را کور محشور کردی؟ خداوند به او میفرماید که من آیاتم را برای تو آوردم؛ اما تو نسبت به آن کور بودی و به همین دلیل کور محشور شدی، این کور یعنی اینکه بهشت و مؤمنان و نعمتهای بهشت را نمیبیند، اما همین آدم جهنم و عذابهای جهنم را میبیند، آن فردی که مسجد و حسینه و حرم و دین و نظام و انقلاب را نمیبیند و بیگانه را میبیند او کور که نیست، او حق را نمیبیند و باطل را میبیند، در قیامت هم خداوند همین طور با او رفتار میکند، این همه مراکز دین بود و جاهای فساد را دیدی، در قیامت هم بهشت را نمیبینی و جهنم را میبینی.