قرآن کتابی که خالق انسان برای هدایت و رستگاری او توسط امین­ترین افراد فرستاده است که در حل مسائل پیچیده‌ی زندگی علی الخصوص در روابط بین اعضای خانواده باید به آن رجوع کرد. منبع
قرآن کتابی که خالق انسان برای هدایت و رستگاری او توسط امین­ترین افراد فرستاده است که در حل مسائل پیچیده‌ی زندگی علی الخصوص در روابط بین اعضای خانواده باید به آن رجوع کرد.منبع