«اختلال در دستگاه محاسباتی» چگونه منجر به خسارت محض می‌شود؟