خانم بهجت پور گفت: در آموزه های اسلامی هیچکدام از زوجین فرعی نبوده و نسبت به یکدیگر نقش تکمیلی دارند و حقوق برابر دارند. منبع
خانم بهجت پور گفت: در آموزه های اسلامی هیچکدام از زوجین فرعی نبوده و نسبت به یکدیگر نقش تکمیلی دارند و حقوق برابر دارند.منبع