سخنگوی وزارت کشور گفت: جلسه نهایی درباره نحوه پخش مناظره‎های انتخاباتی امشب در وزارت کشور برگزار می‎شود.

به گزارش شهرکریمه سیدسلمان سامانی سخنگوی وزرات کشور  درباره اینکه آیا مناظرهها انتخاباتی به صورت زنده از تلویزیون پخش خواهند شد اظهارکرد: جلسه نهایی پیرامون بررسی این موضوع امشب راس ساعت ۸ شب در وزارت کشور برگزار میشود.

وی افزود: در این جلسه تصمیم نهایی پیرامون پخش مناظرههای انتخاباتی اتخاذ خواهد شد و جمعبندی پایانی دراین باره صورت میگیرد.

سخنگوی وزارت کشور درباره هجمههای وارده به وزارت کشور در طی این چند روز به دلیل مخالفت با پخش زنده مناظره نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری گفت: تصمیماتی که در وزارت کشور درباره موضوعات مختلف از جمله انتخابات گرفته میشود مبتنی بر قواعد مشخص است.

سامانی خاطرنشان کرد: ما در وزارت کشور براساس دادههایی که به صورت منسجم جمعآوری کردیم تصمیمات لازم را اتخاذ می‏ کنیم که درباره موضوع پخش مناظرهها نیز در این راستا وارد عمل شدیم.