اهدای «سیب زمینی» به عراقچی توسط جنبش عدالتخواه دانشجویی