ایتنا - اورانوس یک دنیای عمدتاً ناشناخته است. تنها بازدید ناسا از سیاره هفتم منظومه شمسی، پرواز کوتاه وویجر ۲ در ۲۴ ژانویه ۱۹۸۶ بود که در طی آن، دانشمندان تعدادی از حلقه‌ها و قمرهای این سیاره را کشف کردند.


شهرکریمه – اورانوس یک دنیای عمدتاً ناشناخته است. تنها بازدید ناسا از سیاره هفتم منظومه شمسی، پرواز کوتاه وویجر ۲ در ۲۴ ژانویه ۱۹۸۶ بود که در طی آن، دانشمندان تعدادی از حلقه‌ها و قمرهای این سیاره را کشف کردند.منبع