کی شمس گفت: باشگاه در حال مذاکره با سه بازیکن باکیفیت خارجی است.


کی شمس گفت: باشگاه در حال مذاکره با سه بازیکن باکیفیت خارجی است.منبع
info@yjc.news