استاندار قم با اشاره به نقش مناطق آزاد در رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: افزایش فعالیت های اقتصادی منطقه ی ویژه سلفچگان بایستی بر اسا چشم انداز و از روی برنامه ریزی صورت بگیرد. به گزارش شهرکریمه استاندار قم در جلسه هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان طی سخنانی با اشاره به تمرکز دولت بر […]

استاندار قم با اشاره به نقش مناطق آزاد در رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: افزایش فعالیت های اقتصادی منطقه ی ویژه سلفچگان بایستی بر اسا چشم انداز و از روی برنامه ریزی صورت بگیرد.

به گزارش شهرکریمه استاندار قم در جلسه هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان طی سخنانی با اشاره به تمرکز دولت بر تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: مناطق آزاد نقش مهمی را در این راستا ایفا می کنند.وی با اشاره به بسترسازی های بسیار خوب صورت گرفته برای منطقه ی ویژه اقتصادی سلفچگان افزود: بایستی با تکمیل این زیرساخت ها، تمایل به سرمایه گذاری در این منطقه را افزایش دهیم.سیدمهدی صادقی با تاکید بر تعیین چشم انداز دقیق برای بازه ی بلندمدت منطقه سلفچگان افزود: باید بر اساس برنامه ریزی و تلاش مضاعف زمینه ی جذب بخش خصوصی را فراهم نماییم.استاندارقم بسته های حمایتی دولت در مناطق آزاد را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: مجموعه ی استانداری قم نیز خود را متعهد به حمایت از رشد و توسعه ی منطقه سلفچگان می داند.

در این جلسه سید مهدی طباطبایی مدیر عامل منطقه ی ویژه اقتصادی سلفچگان نیز به بیان گزارشی از عملکرد این منطقه پرداخت