سرپرست فدراسیون فوتبال حیدر بهاروند را از ریاست سازمان لیگ فوتبال ایران برکنار کرد.


سرپرست فدراسیون فوتبال حیدر بهاروند را از ریاست سازمان لیگ فوتبال ایران برکنار کرد.منبع
info@yjc.news