به گزارش خبرنگار شهرکریمه، از مسئولان انتظار می‌رود برای اثرگذاری این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها با معدود صنوفی که بی‌توجه هستند با جدیت برخورد کنند چراکه چنین شرایطی بهانه‌ای می‌شود برای سایر صنوف که آن‌ها هم محدودیت‌ها را رعایت نکنند.به گزارش خبرنگار شهرکریمه، از مسئولان انتظار می‌رود برای اثرگذاری این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها با معدود صنوفی که بی‌توجه هستند با جدیت برخورد کنند چراکه چنین شرایطی بهانه‌ای می‌شود برای سایر صنوف که آن‌ها هم محدودیت‌ها را رعایت نکنند.