به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، حجت الاسلام حسن آقا نظری در آیین نکوداشت فقیه الاقتصاد حجت الاسلام والمسلمین مرحوم موسویان گفت: حجت الاسلام والمسلمین موسویان اولین کسی بود که در ایران ادبیات اقتصاد اسلامی در قالب فصلنامه اقتصاد اسلامی ترویج کرد. عضوهیئت علمی گروه اقتصاد و عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و […]به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، حجت الاسلام حسن آقا نظری در آیین نکوداشت فقیه الاقتصاد حجت الاسلام والمسلمین مرحوم موسویان گفت: حجت الاسلام والمسلمین موسویان اولین کسی بود که در ایران ادبیات اقتصاد اسلامی در قالب فصلنامه اقتصاد اسلامی ترویج کرد.

عضوهیئت علمی گروه اقتصاد و عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه بیش از هفتاد و چهار شماره از این فصلنامه منتشر شده است، ابراز کرد: آقای موسویان با انتشار این مجله ادبیات اقتصاد اسلامی را در مراکز علمی دانشگاه رایج کرد.

وی با بیان اینکه پول از دو راه جریان دارد، عنوان کرد: از دو راه پول می تواند جریان پیدا کند، جریان وام و پول بیشتر، جریان پول تولید کالا و خدمت و سود سرمایه است که در تولید و توزیع درآمد و مصرف خانوارها تاثیر مستقیم می گذارد و لذا ساختارهای بانکی نیاز به بازنگری دارد.

حجت الاسلام والمسلمین آقانظری اضافه کرد: کار تحقیقاتی در خصوص سازمان ها و نهادهای بانکداری کم شده است و ساختارها مشکل هایی دارد که نیاز به اصلاح دارد تا شریعت را از غیرشریعت جداکنیم.

عضوهیئت علمی گروه اقتصاد و عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار داشت: مباحث پولی و بانکداری اسلامی باید در حوزه و دانشگاه ادامه پیدا کند، نهادها سازمان های مناسب خود را دارند و نهادی به عنوان بهره، سازمانی را به عنوان بانکداری به وجود آورده است.منبع