تصویب طرح تاسیس استان اصفهان شمالی در کمیسیون امور داخلی مجلس