توافق ایران با مجارستان و بلغارستان برای دریافت سوخت هواپیما