توضیحات سعیدی در پی حواشی دیدار با قربانیان اسیدپاشی