اولین مدال کاروان ایران در مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی جهان کسب شد.


اولین مدال کاروان ایران در مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی جهان کسب شد.منبع
info@yjc.news