ستاره‌های گلف شرکت کننده در مسابقات تحت حمایت عربستان با خطر از دست دادن المپیک ۲۰۲۴ پاریس، رو به رو هستند.


ستاره‌های گلف شرکت کننده در مسابقات تحت حمایت عربستان با خطر از دست دادن المپیک ۲۰۲۴ پاریس، رو به رو هستند.منبع
info@yjc.news