کارشناس والیبال گفت: تیم ملی والیبال در بازی با تیم بلغارستان نشان داد که همچنان دچار ضعف فنی است.


کارشناس والیبال گفت: تیم ملی والیبال در بازی با تیم بلغارستان نشان داد که همچنان دچار ضعف فنی است.منبع
info@yjc.news