شرکت معدن سنگ منگنز “ونارچ” در سال ۱۳۴۱ در فاصله ۲ کیلومتری شهر قم آغاز به فعالیت کرد. این معدن بزرگترین تولیدکننده سنگ منگنز در خاورمیانه می‌باشد. ‌
شرکت معدن سنگ منگنز “ونارچ” در سال ۱۳۴۱ در فاصله ۲ کیلومتری شهر قم آغاز به فعالیت کرد. این معدن بزرگترین تولیدکننده سنگ منگنز در خاورمیانه می‌باشد.