رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تأکید بر اینکه بذر موردنیاز از مزارع تولید بذر استان تأمین می‌شود، گفت: ۱۳۰۰ تن بذر گندم درجه‌یک در سال زراعی جدید تحویل کشاورزان قمی می‌شود.

به گزارش شهر کریمه به نقل از تسنیم محمدرضا طلایی، با اشاره به اینکه در سال جاری هیچ بذری را از هیچ استانی وارد نمی‌کنیم، اظهار داشت: تمام بذر گندم موردنیاز از مزارع استان تأمین می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: مزارع مورد تائید مرکز تحقیقات تائید کرده ‌که ۱۳۰۰ تن بذر گندم درجه‌یک در سال زراعی جدید تحویل کشاورزان می‌شود.

طلایی با بیان اینکه کشاورزان بذر گندم موردنیاز خود را پاییز هرسال خریداری می‌کنند خاطرنشان کرد: ۶۹۲۵ هکتار از مزارع استان زیر کشت گندم آبی و دیمی است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، پیش‌بینی می‌شود که امسال ۲۸ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شود.

وی با تأکید بر اینکه بذر موردنیاز از مزارع تولید بذر استان تأمین می‌شود تصریح کرد: در این صورت با تولید مزارع مادری و پرورشی در سال جاری هیچ‌گونه بذری از خارج استان تهیه نمی‌شود.