دریادار فدوی: می‌توانیم قدرت بیش‌تری نسبت به توان امروز را عملیاتی کنیم