پایگاه تحلیلی خبری شهرکریمه
صاحب امتیاز: احمدنامداری

مدیر مسئول: احمدنامداری

تلفن  : ۰۹۱۲۳۵۱۳۶۶۸

آدرس قم : خیابان دورشهر انتهای کوی ۱۷ شماره ۵۶

ایمیل سردبیر : shahrekarimeh@gmail.com

ایمیل جهت درج آگهی:  namdarahmad@gmail.com