دیدار پرسپولیس و سپاهان بدون حضور تماشاکر برگزار خواهد شد.


دیدار پرسپولیس و سپاهان بدون حضور تماشاکر برگزار خواهد شد.منبع
info@yjc.news