رئیس سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ خواستار پایان‌بخشی به استثناگرایی واشنگتن در حوزه ورزش شد.


رئیس سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ خواستار پایان‌بخشی به استثناگرایی واشنگتن در حوزه ورزش شد.منبع
info@yjc.news