رحیمی: حذف مطهری بارها توسط اعضا به عارف منعکس شده بود