حسین دوام گفت: رسول پناه مدعی شده از باشگاه پرسپولیس طلبکار است، اما مدرک و سندی ندارد.


حسین دوام گفت: رسول پناه مدعی شده از باشگاه پرسپولیس طلبکار است، اما مدرک و سندی ندارد.منبع
info@yjc.news