مجموعه فرهنگی شهید سجاد عفتی در خانه کشتی امروز با حضور سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.


مجموعه فرهنگی شهید سجاد عفتی در خانه کشتی امروز با حضور سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.منبع
info@yjc.news