روابط نفتی و گازی ایران با همسایگان توسط زنگنه قطع شده است