روایت ربیعی از دیدار روحانی با سیاسیون/ «عارف» خودش به جلسه نیامد