روحانی:هر جا نسل جوان حضور یافت، به راحتی از تنگناها عبور کردیم