روحانی:‌ اگر امیدوارانه بایستیم، پیروز نبرد خواهیم بود