روحانی: ایران مظهر ایستادگی و ایمان مردم در برابر کفر است