روحانی: کارآمدی دولت فرقی با گذشته نکرده و ما همان دولت هستیم