سازمان لیگ در خصوص معاینه‌های پزشکی پیش فصل و درآمد میلیاردی از محل مرکز ایفمارک اطلاعیه‌ای صادر کرد.


سازمان لیگ در خصوص معاینه‌های پزشکی پیش فصل و درآمد میلیاردی از محل مرکز ایفمارک اطلاعیه‌ای صادر کرد.منبع
info@yjc.news