سعیدی: اعضای هیأت تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز تعیین شدند