آخرین تصمیمات برای منوریل قم؛ تأمین مالی در دستور کار شهرداری و نمایندگان مجلس