حوزه و دانشگاه مسیرهای پیشرفت اسلامی کشور را هموار کنند