استغفار معرفت خداوند را در درون انسان بیشتر می‌کند