امکان اسکان ۶۰۰۰ خانواده در ایام نوروز در قم وجود دارد