انسان در هر شرایطی برای گذران زندگی نیازمند کسب سواد است