اگر به آموزش و پرورش توجه نشود، زمان را از دست خواهیم داد