ایجاد نشاط اجتماعی با تکیه بر استعدادهای بومی در شب‌های فیروزه ای